ÅRSMØTE

Her legges alt fra innkalling til årsregnskap og referat fra årsmøter.

Innkalling til årsmøte 22.5 2023 kl 1700

Saker til behandling:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning for 2022

4. Årsregnskap og revisors beretning for 2022

5. Budsjett 2023

6. Innkomne forslag – må være styret i hende senest 5.5.2023

8. Valg av styre, revisor, valgkomite og delegater til Buskerud kretstingmøte

9. Eventuelt

Oslo, 26. april 2023

Styret i Bridgeklubben Hjerter Ess$ $ $ $ 

Dokumenter